Snakk med oss

Med omtanke
for fremtia

I over 100 år har vi i Folkets Hus jobbet med bærekraft. Det er helt sentralt i arbeiderens verdier at jorda vi lever på skal være der, med alle sine ressurser og alt sitt mangfold, også for fremtidige generasjoner.

Folkets Hus er et sted for folket, av folket. Siden vi er folket, og samtidig er her for folket, jobber vi hele tiden for å videreutvikle nærområdet vårt samtidig som vi bevarer kloden.

Sørem Gård

Sørem Gård er et vakkert og tradisjonelt Trøndertun som dekker omkring 1.500 kvadratmeter. Til eiendommen hører også omkring 1.000 dekar landområder, hvorav 160 dekar er dyrket mark og 600 dekar er skog – samt noe kulturbeite. De ærverdige bygningene på tunet er delvis vernet og delvis fredet.

Ambisjonen vår er å videreutvikle eiendommen og de tilhørende områdene i tråd med FNs bærekraftsmål.

Søremskogen som klimatiltak

I den store sammenhengen reduserer bruken av trevare forbruket av fossile ressurser. Skogen har derfor sin plass i Miljødirektoratets initiativ Klimakur 2030.

Norge har som mål å redusere sine klimagassutslipp med 55% innen 2030, sammenlignet med nivået i 1990. Til sammenligning vil Søremskogen ha økt mengden karbon som lagres med over 100% i samme periode. I 1990 tilsvarte karbonlageret i trærne 7.500 tonn CO2. Målet for 2030 er at trærne i Søremskogen skal lagre omkring 16.000 tonn CO2.

Søremskogen har også hatt sine utslipp, da særlig knyttet til arealendringer. Forholdsvis brede traseer med skiløyper har tatt skog ut av produksjon. I tillegg til at trær er fjernet, vil vi også få utslipp av karbon lagret i jorden.

Siden den industrielle revolusjonen har 1,8 tonn CO2 per dekar jordoverflate blitt tilført atmosfæren. 1,8 tonn CO2 tilsvarer omtrent én kubikkmeter trær i skogen. Det vil si at til tross for sine utslipp, vil Søremskogen ha «tømt» atmosfæren for seks ganger mengden CO2 som i snitt er sluppet ut per arealenhet skog mellom 1990 og 2030.

Hogst AS

Hogst AS er en sosial entreprenør etablert i 2016, som eies av Røde Kors og Trønder Energi. Selskapets formål er å skape faste, givende og økonomisk bærekraftige arbeidsplasser til tidligere straffedømte og/ eller rusmisbrukere gjennom manuelt fysisk arbeid. De siste fem årene har Hogst AS bidratt til å skape en nasjonal modell for hvordan norske bedrifter kan jobbe med sosialt entreprenørskap.

Selskapet har spisskompetanse innen rekruttering, inkludering og opplæring i de ferdighetene som trengs i det ordinære arbeidslivet. Hogst AS har siden starten i 2016 arbeidet tett med NAV. Dette har gitt muligheten til å tilby, etter fullført kurs, fast jobb i Hogst AS til de med høyest motivasjon.

Hogst AS er et eksempel på hvordan framtidens entreprenører må arbeide dersom vi ønsker at forskjellene i arbeidslivet skal reduseres.

Hogst AS ivaretar følgende av FNs bærekraftsmål:

  1. Utrydde fattigdom
  2. God helse og livskvalitet
  3. God utdanning
  4. Ren energi til alle
  5. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  6. Mindre ulikhet
  7. Ansvarlig forbruk og produksjon
  8. Samarbeid for å nå målene