Snakk med oss

Skog- og miljøforvalter på folkets gårdsbruk: Sørem Gård

Arbeidsgiver: Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF)
Stillingstittel: Skog- og miljøforvalter
Frist: 23. desember 2022, med tiltredelse etter avtale
Ansettelsesform: Fast

 • Vil du jobbe ute i det fri, er glad i skog og mark og trives i andres lag?
 • Er du praktisk anlagt, selvstendig og hater beslutningsvegring?
 • Kan du håndtere motorsag og traktor i ulendt terreng?
 • Vil du se det du i det daglige gjør utgjøre en forskjell for folk flest, bety noe langt utenfor eiendommens grensestolper og sette spor i generasjoner?

Da er dette jobben for deg!

Hva gjør en skog- og miljøforvalter?

Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) eier Folkets Hus og Sørem Gård i Trondheim. Som en del av vår organisasjon jobber du med å understøtte arbeidernes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Sørem Gård er en eiendom på ca. 1 000 dekar, bestående av store skogsområder, dyrka mark, kulturlandskap og bygningsmasse med høy kulturell verdi. Med sin bynære beliggenhet er gården et attraktivt utfarts- og friluftsområde for Trondheims befolkning. Kort fortalt, som skog- og miljøforvalter skal du sikre at eiendommen forvaltes på best mulig måte.

I grensesnittet mellom skogen, bygga og dyrkamarka ligger enkle drifts-, vedlikeholds- og forvaltningsoppgaver knytta til bygg, veier og dyrkamarka sine behov gjennom våren, sommeren og høsten. Eiendommen benyttes også som en praktisk læringsarena hvor grupper på alle nivåer, fra barnehager til NTNU bygningsvern, kan lære om skogens betydning for klima, bærekraft, biologisk mangfold og verdiskaping. Skog- og miljøforvalteren vil fungere som vertskap for slike grupper.

Stillingen er selvstendig med eget definert ansvarsområde, budsjett og fullmakter. Stillingen inngår samtidig i et felleskap med øvrige ansatte innen forvalting, drift, vedlikehold, utvikling og økonomi på AØF sine øvrige virksomhetsområder. Det antas at 20 til 30 % av stillingen vil være knyttet til driftsoppgaver på forretningsgården vår i sentrum (Folkets Hus), tilpassa behov og sesonger på Sørem Gård-eiendommen.

Ambisjoner for en grønnere fremtid

AØF har som ambisjon å levere netto nullutslipp for virksomhetene våre. God og korrekt forvaltning av Sørem Gård og Søremskogen vil være av stor betydning for å nå den målsettingen. FNs 17 bærekraftsmål legges til grunn for den overordna forvaltningen. Klima, likhet, anstendig arbeidsliv, utdanning, energi, livet på land og innovasjon er de viktigste målene for eiendommen.

Arbeidsoppgaver

Som skog- og miljøforvalter på Sørem Gård er du ansvarlig for dialogen og samarbeidet med alle partnere med relevans for ansvarsområdet. Partnere kan også være leietakere, samarbeidsorganisasjoner, offentlige etater, utdanningsinstitusjoner, samt lag, organisasjoner og Sørem Gårds venneforening.

Som skog- og miljøforvalter har du ansvaret for de langsiktige planene og den operative gjennomføringen av arbeid som sikrer økt skogproduksjon, CO2-fangst og lagring av karbon, sikre det biologiske mangfoldet og at eiendommens resurser (da særlig tømmer) i størst mulig grad foredles for bruk på eiendommen eller gir verdiskapning ved salg.

 • Administrativt-, HMS- og økonomisk oppfølgingsansvar for virksomhetsområdet.
 • utarbeider skogbruks-, forvaltnings- og utviklingsplan for eiendommens utmarksressurser basert på gjeldende lovverk, virksomhetens formålsparagraf og FNs bærekraftsmål.
 • operasjonaliserer, gjennomfører og ajourfører planene.
 • Enklere drifts og vedlikeholdsoppgaver inn mot bygg, vei og uteområder på eiendommen.
 • Enklere skjøtsel og drift av dyrket mark vår, sommer, høst.
 • Kontaktperson og tilrettelegger for venneforeningen med bistand til planlegging og tilrettelegging av aktiviteter.
 • Vertskap for samarbeidspartnere, utdanningsinstitusjoner m.fl.

Stillingen vil kunne støtte seg på AØFs egen stab og samarbeidspartnere ved behov i utførelsen av arbeidsoppgaver.

Erfaring og utdanning

Det stilles få formelle krav hvor vi søker praktisk realkompetanse, gjennomføringsevne og sosial kompetanse.

 • førerkort for traktor, men det viktigste at du kan håndtere den med utsyr i terrenget
 • god evne til å håndtere motorsag og annet relevant utstyr for skogsarbeid
 • skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • relevant erfaring fra øvrige definerte arbeidsoppgaver
 • førstegangstjeneste i forsvaret ikke et krav, men ingen bakdel

Dette er deg i et nøtteskall

 • Du hater å ha sjefen hengende over nakken hvor du løser oppgavene på din måte innenfor avtalte rammer og definerte mål.
 • Det finnes ikke problemer, kun utfordringer som løses løpende.
 • Dialog og nærvær med kollegaer og samarbeidspartnere kommer naturlig.
 • Se at dine daglige bidrag i skogen og på eiendommen utgjør en forskjell for mange, setter varige spor hvor resultatene vil stå og være synlig i mange generasjoner.

Styr din egen hverdag

Stillingen er ny og utløst av ambisjonene i AØFs mulighetsstudie for Sørem Gård. Det betyr at stillingen ikke er hugget i stein; og det skal den heller aldri bli. Du vil i stor grad stå fritt til å utvikle innholdet i og formatet på arbeidsdagene dine, så lenge det understøtter de langsiktige utviklingsmålene for Sørem Gård. Vi tilbyr:

 • et spennende arbeidsmiljø der langsiktig tenking og utvikling sitter i førersetet, samtidig som det er kort vei fra idé til beslutning og iverksettelse
 • en selvstendig stilling hvor du basert på planer styrer dagene dine og planlegger året i stor grad selv
 • mulighet for relevant utdanning, kompetanseheving og deltakelse på kurs og faglige seminarer
 • arbeid i virksomhet som er eid av fagforeninger tilslutta LO. Lønn og pensjon vil være konkurransedyktig og arbeidsforhold ryddig