Snakk med oss

Sørem Gård – En perle i Bymarka

Sørem Gård er eid av folket gjennom oss i Folkets Hus, og er en perle i Bymarka med stort uforløst potensial. I flere hundre år har Sørem Gård tronet majestetisk øverst på åsen i Leinstrand.

Gården gikk ut av ordinær privat drift i 1921, og ble deretter omdisponert av Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) som feriested. Fagbevegelsen brukte «Søremen» som feriested, blant annet til vinteraktiviteter innen arbeideridretten i mellomkrigstiden.

Bli med: Vi utvikler «Søremen»!

Gården, det flotte kulturlandskapet, dyrkamarka og skogen skal utvikles og tilrettelegges for folket. Planene for fremtidens «Søremen» legges nå! Bli med på det spennende arbeidet – fortell oss din mening om hvordan vi bør utvikle folkets perle i Bymarka.

Søremskogen som bærekraftstiltak

Søremskogen er vårt mest allsidige bidrag til FNs bærekraftsmål. Råstoffene som utvinnes her gir grunnlag for arbeid, industriell virksomhet, ren energi og bærekraftige byer, samt bidrar til ansvarlig forbruk og produksjon. Trærne er også sentrale i arbeidet med å redusere CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Skogen bidrar også til god helse og livskvalitet for alle dens turgåere, og bidrar også til at livet på land opprettholder og utvikler sitt biologiske mangfold.

I den store sammenhengen reduserer bruken av trevirke forbruket av fossile ressurser. Skogen har derfor en naturlig plass i Miljødirektoratets initiativ Klimakur 2030.

I 1990 tilsvarte karbonlageret i trærne i Søremskogen 7 500 tonn CO2. Målet for 2030 er at trærne i Søremskogen skal lagre omkring 16 000 tonn CO2. Målet er altså at Søremskogen skal øke mengden CO2 som lagres med over 100 % i denne perioden. Videreutviklingen av Søremskogen fører også til noen utslipp. Disse er særlig knyttet til arealendringer, blant annet for å lage brede traseer med skiløyper til fritt bruk for lokalmiljøet.

Hogst AS

Hogst AS er en sosial entreprenør etablert i 2016, som eies av Røde Kors og TrønderEnergi. Selskapets formål er å skape faste, givende og økonomisk bærekraftige arbeidsplasser til tidligere straffedømte og/ eller rusmisbrukere gjennom manuelt fysisk arbeid. Hogst AS er et eksempel på hvordan framtidens entreprenører må arbeide dersom vi ønsker at forskjellene i arbeidslivet skal reduseres.

Selskapet har spisskompetanse innen rekruttering, inkludering og opplæring i de ferdighetene som trengs i det ordinære arbeidslivet og har de siste fem årene bidratt til å skape en nasjonal modell for hvordan norske bedrifter kan jobbe med sosialt entreprenørskap. Selskapet har siden starten arbeidet tett med NAV. Dette har gitt muligheten til å tilby, etter fullført kurs, fast jobb i Hogst AS til de med høyest motivasjon.

LINK Arkitektur er engasjert som prosessleder for å lede en bærekraftig verdiutvikling av Sørem Gård. Selskapet bidrar innenfor fagområdene arkitektur, landskapsarkitektur og miljø- og energirådgivning.

«Dette er mitt drømmeprosjekt.»
Unn Sætherø, Sivilarkitekt, LINK Arkitektur

Målet er å realisere potensialet som finnes i eiendommen og skape ringvirkninger lokalt, og for byen.

Oppgradering av eksisterende verneklassifiserte bygningsmasse sammen med mulighetene for å få på plass nye bygningsvolumer gir en spennende mulighet for å utvikle AØF sin visjon – som en pilot og et forbilde for andre.