Snakk med oss

De ti strakstiltakene

Eiendomsbransjens viktigste grønne løfte til samfunnet og en del av eiendomssektorens miljømessige veikart frem mot 2050.

Tiltakene er utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse, for å bidra til grønn omstilling i eiendomsnæringen. Tiltakene hjelper oss å realisere den grønne omstillingen av våre eiendommer – til det beste for arbeiderne og fremtidige generasjoner.

Strakstiltakene 1.0 er konkrete handlinger vi vet gir stor effekt. Vi bretter opp ermene, gjør ord til handling og fortsetter arbeidet med å innfri miljømålene – og formålet vårt om å ivareta arbeidernes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Dette er våre tiltak

1. Miljøsertifisere organisasjonen. ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter.

AØF har startet arbeidet med å kartlegge potensielle sertifiseringer, deriblant Miljøfyrtårn eller egnet sertifisering fra Grønn Byggallianse. AØF skal være miljøsertifisert innen 1. november 2022.

2. Kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende opplæringsplan.

AØF har gjennomført en kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen og utarbeidet tilhørende opplæringsplan. Norskkurs til fremmedspråklige ansatte og webinar for teknisk driftspersonale er to av tiltakene som allerede er gjennomført. Ved å øke kompetansen til personalet vårt ønsker vi å gjøre dem i stand til å bedre se mulige løsninger og forbedringspotensial – samt heve formidlerkompetansen for å kunne inkludere hele organisasjonen.

3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer.

Vi stiller krav i vårt innkjøps- og anskaffelsesreglement om at alle produkter skal være dokumentert frie for helse- og miljøskadelige stoffer. Vi ønsker i tillegg i tiden fremover å benytte færre men større leverandører, for å kunne stille strengere krav og for å kunne sikre at leverandørene er kvalifisert. AØF krever videre at våre leverandører jobber aktivt med å stadig forbedre sine produkter på helse og miljø.

4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene.

AØF har revidert den langsiktige vedlikeholds- og utviklingsplanen, som ligger til grunne for det årlige vedlikeholdet de neste ti årene. I tillegg til kriterier for sikkerhet har vi lagt inn kriterier som måler klima- og bærekraftseffekten av vedlikeholds- og utviklingstiltak. Disse kriteriene vektlegges tungt når rekkefølgen på tiltak prioriteres.

AØF er i prosessen med å etablere intranett for internkontroll og -kommunikasjon, hvor miljøstyring blir en sentral del av internkontrollen. Innen 1. november 2022 skal AØF være BREEAM-In-Use-sertifisert.

5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt.

På nye prosjekter, deriblant ny toppetasje på Folkets Hus og utviklingen av Sørem Gård, er takflatene en viktig del av prosjektbeskrivelsen. Utredning av mulighetene for solceller og grønne tak (håndtering og fordrøyning av regn og overvann) er en sentral del av bestilling til arkitekt og entreprenør.

6. Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger.

Som en naturlig del av prosessbeskrivelsen og med mål om å finne de beste og mest bærekraftige løsningene utfordres alle aktører på våre større utviklingsprosjekter til å komme med nye og innovative løsninger. AØF vil fremover benytte seg av grønne lån i enda større grad, for å enklere kunne finansiere grønne prosjekter.

7. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall.

Det stilles krav til våre samarbeidspartnere LINK Arkitektur og Veidekke (hovedentreprenør) om at det skal tilstrebes å benytte løsninger som gir minst mulig avfall.

Begge aktørene ble valgt med bakgrunn i deltakelsen i å bygge ZEB Laboratory – et massivtrebygg med dokumentert klimaregnskap som viser totalt CO2-utslipp med tilsvarende kompensasjon av energiproduksjon. LINK Arkitektur og veidekke er fremst i Norge på praktisk gjennomføring av slike byggeprosjekter.

8. Installer delmålere for å få oversikt over de største energipostene.

Det er installert delmålere og energiovervåkningssystemer på Folkets Hus. Målerne varsler dersom det er betydelige avvik på fjernvarme og strøm. Miljøstyringssystemet overvåker energiforbruket på hele huset, slik at vedlikeholdstiltak (ref. punkt 4) kan prioriteres der energiforbruket er størst. Større ombyggingsprosjekter i fremtiden vil vektlegge energibesparelse tungt, med bakgrunn i informasjonen fra overvåkningssystemet.

9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration).

AØF etterspør i sitt innkjøpsreglement, og skriver i alle innkjøpsavtaler, at klimafotavtrykket skal beskrives på alle byggevarer/ installasjonsmateriell som leveres til huset. Disse tallene registreres i AØF sitt klimaregnskap. Dersom leverandørene har produkter som er dyrere men med vesentlig lavere avtrykk, ønsker AØF mulighet til å velge disse i tilbudet.

10. Etterspørre fossilfri byggeplass.

AØF etterspør fossilfri byggeplass i sitt innkjøpsreglement.

Bidrar aktivt til det grønne skiftet

Dersom fremtidens generasjon arbeidere skal ha en bærekraftig klode å leve på, er vi avhengige av å gjennomføre «det grønne skiftet». Nordmenn er blant dem med størst fotavtrykk på både klima og miljø, og bærer derfor et ekstra ansvar for å gjennomføre de nødvendige endringene.

Samtidig skaper eiendomsbedrifter rammene rundt våre liv, og Folkets Hus er intet unntak. Vi er hjertet for arbeiderbevegelsen i Trøndelag og bærer et ekstra ansvar for å forvalte ressursene våre på en god og fremtidsrettet måte. I den store sammenhengen er vi likevel en liten organisasjon og det er av stor betydning at både mål og tiltak allerede er identifisert. Da gjenstår det bare å brette opp ermene og igangsette arbeidet med å bidra aktivt til «det grønne skiftet».